Välkommen till Pascal Entreprenad AB

Vi utför allt från grovschakter för vägar, ledningar och grunder till grävning i trädgårdar och garageinfarter och schaktarbeten inom jordbruk och skogsbruk och även snöröjning och halkbekämpning. Vi sanerar förorenade markområden, bland annat industritomter och i samarbete med miljökontrollanter gräver vi ut förorenad jord som transporteras till upparbetningsanläggningar eller specialdeponier.

Vi utför trailertransporter av alla tyngre maskintyper: entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och verkstadsmaskiner.

Vi säljer grus, matjord och täckbark samt stenprodukter i både stora och små volymer.