Tjänster

Pascal Entreprenad vänder sig till såväl företag, offentliga aktörer som privatpersoner och erbjuder följande tjänster:

Gräv- och schaktarbeten

Vi utför allt från grovschakt för vägar, ledningar och grunder till mindre grävningar i trädgårdar och garageinfarter, liksom alla förekommande schaktarbeten inom jord- och skogsbruk.

Marksanering

Vi sanerar förorenade markområden. I samarbete med miljökontrollanter på plats, gräver vi ut förorenad jord som vi transporterar till upparbetningsanläggningar eller specialdeponier.

Maskintransporter

Vi utför trailertransporter av alla typer av tunga maskiner såsom entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, verkstadsmaskiner med flera maskiner.

Jord- och grusleveranser

Vi levererar fyllnadsmaterial, matjord samt olika grusmaterial av krossat berg, stora som små volymer.